قلب، کتاب چشم است .

قلب، کتاب چشم است .

امیر بیان حضرت امیر مومنان علی علیه السلام

...

که هر چه دیده بیند دل کند یاد .